Session Mismatch hatası alan kullanıcılar lütfen https://yesilkartforum.com/forum/login adresinden giriş yapmayı denesinler; eğer hata devam ederse kullandığınız web tarayıcısındaki veya app'teki cookie'leri temizleyip giriş yapabilirsiniz. Forum güncellendiğinden dolayı bu hatayı alabilirsiniz.
Üyelik oluşturma ve foruma giriş konusunda sorun yaşayan üyelerimiz forum@yesilkartforum.com adresine email gönderebilirler!

Aylıksız izin ve ohal • Merhaba arkadaşlar.
  Memur olup aylıksız izinle aramızdan ayrılanların olduğunu biliyorum diversity lottery 2018 kazananlardan. Ancak
  şöyle enalttaki gibi bir yazı var. bu işin aslı nedir ? yani izin veriyorlarmı vermiyorlar mı? Ben artık bişey anlamıyorum ney geçerli ney değil. Bugün bir meslektaşım ohal varken alabiliyor musun diye sordu. Belki de herkes biliyordur benden başka. Ama ya sonraki seneler de bu konuyu merak edenler?

  İşbu konuyu açmamın nedeni benzer bir durumda aklında soru kalanlar merak edenler için de bir konu başlığı olsun Tecrübeli arkadaşlar bilgilerini bu konuda burdan paylaşsın istedim.

  Şöyle alttaki gibi bir yazı var artık kanun mudur yönetmelik midir KHK mi bilemem.
  nedir geçerliliği? mevsimden mevsime hava sıcaklığına göre değişiyor gibi mi. Ben öyle algıladım.

  "657 sayılı devlet memurları kanununun 108. maddesine göre, devlet memurlarına 10 hizmet yılını tamamlamış olmaları ve istekleri halinde memuriyet süreleri boyunca ve bir defada kullanılmak üzere altı aya kadar aylıksız izin verilebilir. Ancak OHAL döneminde, bu izin hakkı kullanılamayacak.

  OHAL süresince, doğum yapan memurun veya eşinin kullandığı doğum iznine dair herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Ancak bir kısıtlama olması durumunda, bu bilgi önceden duyurulacaktır." • Merhabalar, benim eşim temmuz 2017 itibariyle 6 aylık ücretsiz izin aldı. Amirin onayıyla veriyorlar. Kurumdan kuruma değişir mi bilemem ancak OHAL'de 1 yıl ücretsiz izin alanları da biliyorum. • Bu konu hakkında detaylı bir yazım mevcut ama daha yayınlamadım çünkü ohal bütün planları değiştiriyor ve ucu çok açık, öğretmenler farklı diğer memurlar farklı. Memur olupta gc talihlisi insanlara ulaşmaya çalışıyorum. Şu andan itibaren tavsiyem izin alırken gerekçeli sebeple alın. Sağlık olabilir, doğum olabilir bunu siz üreteceksiniz. Ve yurtdışı çıkış iznide alacaksınız tavsiyem ikisini birden almayın birini halledip sonra izinli günlerimi yurtdışında geçireceğim diye yurtdışı izni alırsınız. İşlem sonucunda foruma dönüş sağlarsanız hem bilgi alışverişi yaparız hemde sizden sonraki arkadaşlarada bir yardımımız dokunur. ayrıca yukarıdaki arkadaşın dediği gibi ohalde bende yıllık izin alanları biliyorum, insiyatif kesinlikle kurumdaki memurun elinde ve çokta geç kalmayın biran önce işlemleri başlatın. • Süreçler ilerleyince ben de yazacağım. Ama şu an epey erken. Ancak ilgili madde de "amirin izni ile" diye bir yer var ki ipleri veriyor amire. • Merhabalar öğretmenler için 10 yıl altında deneyim varsa geçerli sebepler olmadan ucretsiz izin alinamiyor. Sebep olmadan ücretsiz izin almak için 10 yil denyim lazim. Istifa için eskiden yerine başka biri atanıp gelmedikce kabul olmaz idi, değiştirdiler şu an amirin onayı ile ıstıfa kabul oluyor, bir arkadaşımın 1 hafta içinde kabul oldu istifası. • Sağlık bakanlığı taşra teşkilatında veriyorlar. Ama amirin onayı gerekiyor, istemez ise vermeyebilir. • Bir ara ilgili maddeleri bir yere yazmıştım ama hatırlayamıyorum. Son durum şöyle aklımda kalmış.
  -5 yılı dolduran memur alabilir,
  -Amirin uygun görmesi gerekiyor
  -Amir kritik görevde veya göreve bir başkasını veremediği durumlarda gerekçeli olarak talebi reddedebilir
  -Aylıksız izin için gerekçeye gerek yok (aşırı stress nedenli istirahat bile denebilir)

  şeklinde aklımda kalmış. Yanlış hatırlıyor olabilirim şu ara vaktim yok yoksa ben de oturup incelemeliyim. Haziran gibi yazımı vereceğim. • Bazı linkler ve kısa bir açıklama ile geri döndüm. Dikkatimi çeken bilgi asil memurlukta belirli bir yılın geçmiş olması şartı olmaması. Ama bu bilgi yine de teyide muhtaç (kanun maddesine rağmen), çünkü bir güncelleme veya ek gelmiş olaibilir....
  657 Madde 92'ye bakacaksınız.

  Amirlerin onayı ve Kurumlarda uygun kadro bulunması gibi hassas ve ucu açık iki not var.

  Memurluktan çekilenlerin yeniden atanmaları:
  Madde 92 – (Değişik: 12/5/1982 - 2670/27 md.)
  İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu Kanun hükümlerine göre
  çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini
  taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya 71 inci madde
  hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler.
  (Mülga ikinci fıkra: 29/11/1984 - KHK 243/56 md.)
  657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olanlar, boş kadro bulunmak ve
  gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı ile bu Kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere atanabilirler.
  Yasama görevinde veya bakan olarak geçirilen her yıl bir kademe ilerlemesi ve her iki yıl bir derece yükselmesine
  esas olacak şekilde değerlendirilir

  Aday memur olup istifa edenler için de bie madde açmışlar ilanda (3. madde) :
  3. 663 Sayılı KHK sonrası Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında aday memur olarak görev yapmakta iken görevlerinden ayrılanlar, sadece ayrıldıkları kurumun münhal kadrolarını tercih etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde başvuruları geçersiz sayılacak ve kuraya alınmayacaklardır.

  Bazı haberler ve linkler:
  Sağlık Bakanlığı için 2016 ilanı haberi
  Memurlar.net'de de haber var ama site açılmıyor. • @caglaror
  Şu linkte bir cevap var. Aylıksız izni de iki parça halinde alabiliyorsunuz. Süre bitimine belirli bir zaman kala da yeniden başvurmanız gerekiyor. Aylıksız izinde kadronuz sizin adınıza rezerve kalıyor diye de aklımda kalmış. İstifa ve mustafi konularına da göz atın derim. Özlük haklarının korunması açısından farkları var.
  İstifa sonrası memuriyete geri dönüş hakkınız var. Biraz uzun bir süreç ama dönemeyen yok bildiğim kadarıyla. Uygun kadro açılmasını bekliyorsunuz. • 657 nin 105 inci maddesinde derki;

  D) Özel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için kendilerine aylıksız izin verilenler de dâhil olmak üzere burslu olarak ya da bütçe imkânlarıyla yetiştirilmek üzere yurtdışına gönderilen veya sürekli görevle yurtiçine ya da yurtdışına atanan veya en az altı ay süreyle yurtdı- şında geçici olarak görevlendirilen memurlar veya diğer personel kanunlarına tâbi olanlar ile yurtdışına kamu kurumlarınca gönderilmiş olan öğrencilerin memur olan eşleri ile 77 nci maddeye göre izin verilenlerin memur olan eşlerine görev veya öğrenim süresi içinde aylıksız izin verilebilir.

  E) Memura, yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla beş hizmet yılını tamamlamış olması ve isteği hâlinde memuriyeti boyunca ve en fazla iki defada kullanılmak üzere, toplam bir yıla kadar aylıksız izin verilebilir. Ancak, sıkıyönetim, olağanüstü hâl veya genel hayata müessir afet hâli ilan edilen bölgelere 72 nci madde gereğince belli bir süre görev yapmak üzere zorunlu olarak sürekli görevle atananlar hakkında bu bölgelerdeki görev süreleri içinde bu fıkra hükmü uygulanmaz.

  F) Aylıksız izin süresinin bitiminden önce mazereti gerektiren sebebin ortadan kalkması hâlinde, on gün içinde göreve dönülmesi zorunludur. Aylıksız izin süresinin bitiminde veya mazeret sebebinin kalkmasını izleyen on gün içinde görevine dönmeyenler, memuriyetten çekilmiş sayılır.

  Ayrıca, çekilme ve geri dönme ile ilgili olarak;

  BÖLÜM: 4
  Memurluğun Sona Ermesi
  Çekilme:

  Madde 94 – Devlet memuru bağlı olduğu kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle memurluktan çekilme isteğinde bulunabilir. (Ek hüküm: 31/7/1970 - 1327/75 md.) Mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır.Çekilmek istiyen memur yerine atanan kimsenin gelmesine veya çekilme isteğinin kabulüne kadar görevine devam eder. Yerine atanan kimse bir aya kadar gelmediği veya yerine bir vekil atanmadığı takdirde, üstüne haber vererek görevini bırakabilir.
  Olağanüstü mazeretle çekilenler, üstüne haber vermek şartiyle bir ay kaydına tabi değildirler.

  Çekilmede devir ve teslim süresi:

  Madde 95 – Çekilen Devlet memurlarından devir ve teslim ile yükümlü olanlar, bu işlemlerin sonuna kadar görevlerini bırakamazlar. Hizmet icaplarına göre devir ve teslim işlemleri için gerekli süreler, yönetmelikte belirtilir.

  Olağanüstü yönetim hallerinde çekilme usulü:
  Madde 96 – (Değişik: 15/8/2017 – KHK-694/27 md.)
  Olağanüstü hal, seferberlik ve savaş hallerinde veya genel hayata müessir afetlere uğrayan yerlerdeki Devlet memurları, çekilme istekleri kabul edilmedikçe veya yerine atanacaklar gelip işe başlamadıkça görevlerini bırakamazlar.

  Çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden atanmaları:
  Madde 97 – (Değişik: 29/11/1984 – KHK-243/17 md.)
  Memurlardan mali ve cezai sorumlulukları saklı kalmak üzere;

  A) 94 üncü maddenin 2 nci ve 3 üncü fıkrasına uygun olarak memuriyetten çekilenler altı ay geçmeden,

  😎 Bu Kanuna göre çekilmiş sayılanlar ile 94 üncü maddenin 2 nci fıkrasına uymadan görevlerinden ayrılanlar bir yıl geçmeden,
  C) 95 inci maddede yazılı zorunluluklara uymayanlar 3 yıl geçmeden,

  D) 96 ncı maddeye aykırı hareket edenler hiçbir surette,

  Devlet memurluğuna alınamazlar. • 657 no' lu Yasa' nın linkini gönderiyorum. Her türlü yasa aramalarınızı mevzuat.gov.tr' den veya ilgili kurumun resmi sitesinden yaparsanız en doğru ve güncel bilgiye ulaşırsınız.

  Madde 99' dan itibaren çalışma saatleri ve izinler düzenlenmiş. Mülga denen maddeler kaldırılmıştır ve genellikle bir dipnot ile yasada nereye taşındığı, maddenin başına ne geldiği vb. yazar.

  Zanediyorum yüksek öğretim personelinin hakları burada düzenlenmiş: (2914 sayılı Yasa)

  yök Yasası' na bakmak da faydalı olabilir:
  http://www.yok.gov.tr/documents/10279/29816/2547+sayılı Yükseköğretim+Kanunu/ • peki şu "Yurt dışına çıkış için ıslak imzalı izin belgesi" hikayesi hala var mı arkadaşlar? • @Kürşat-Türkay kaldırıldı. Artık istenmiyor. • ben 4b li olarak çalışıyorum 2 yıldır. 4b liler için bi çıkış yolu bilen varsa ve yol gösterirse sevinirim • @kürşat-türkay eğer memursanız ohal döneminde alınan yurtdısına cıkmasında herhangi bir sakınca yoktur yazısı iptal edildi ama izinli gidecekseniz herzaman var olan "iznimi yurtdısında gecirmek istiyorum" onay yazısı almanız gerekmekte kurumunuzdan bilginiz olsun


Log in to reply
 

Benzer Başlıklar

98
Online

8.1k
Users

2.4k
Topics

134.6k
Posts

| | | |

Powered by NodeBB